Eftersom kriminella kan använda finansiella tjänster för att tvätta pengar och finansiera sin brottsliga verksamhet är det viktigt med rätt process för att känna våra kunder. Kunskapen om kunden gör att vi bättre förstår kundernas transaktionsmönster. Vi är skyldiga att upptäcka ovanliga och misstänkta aktiviteter samt att kontrollera om en specifik kund finns med på sanktionslistor.

Penningtvätt och terrorism skadar inte bara samhället utan kan också skada finanssektorns stabilitet och rykte. Det ligger i finansbranschens och samhällets intresse att finansiella institutioner vidtar åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.För att upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett flertal aktörer, bland annat andra banker, myndigheter och polisen. 

För att säkerställa en effektiv etablering och genomförande av en företagskultur som motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism gör vi följande:

  • Vi har antagit en policy för att förebygga penningtvätt och motverka terroristfinansiering som kräver att alla delar av vår koncern utvecklar och genomför effektiva program för att följa gällande lagar.
  • Kundkännedom, Customer Due Diligence (CDD), består bland annat av att identifiera och verifiera kundens identitet baserat på dokument, data eller information som erhållits från tillförlitliga och oberoende källor. Vi behöver även förstå verklig huvudman, ägandeskap och struktur hos våra kunder.
  • Vi utför dagligen granskning av kundbasen mot finansiella sanktioner och PEP¹-listor. Samtliga internationella betalningar screenas också i realtid när det gäller ekonomiska sanktioner.
  • För att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse med en PEP¹ eller andra relevanta högriskkunder krävs godkännande från behörig beslutsfattare.