Hoppa till textinnehållet

Swedbank Försäkring - Hållbarhet

Att arbeta för en hållbar framtid handlar bland annat om att främja den framtida hälsan och en ekonomisk trygghet. Det är just detta vi gör varje dag genom våra produkter. Vi har förutom långsiktiga försäkringsprodukter även möjligheten, och ansvaret, att göra skillnad genom våra investeringar. För vår övertygelse är att det långsiktigt hållbara även är det långsiktigt lönsamma – för oss som bolag, våra kunder och även planeten. Vi på Swedbank Försäkring tänker och agerar även för morgondagen - för vi vill att både du, din familj och planeten ska kunna se fram emot en trygg framtid. 

Som försäkringsbolag kan vi påverka i en positiv riktning genom att skapa förutsättningar för våra försäkringstagare att göra hållbara val. Därför fokuserar vi på att tydligt informera om hur vi tar hållbarhet i beaktning i våra investeringsbeslut, samt strävar efter att erbjuda hållbara fonder för försäkringstagarna att välja mellan när de fattar egna investeringsbeslut.

Vi har åtagit oss att stödja både Parisavtalet avseende klimatförändringar och FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa åtaganden är vägledande för vårt arbete och vår inverkan mot 2030 och därefter.

Vad är hållbarhet?

Med ”hållbarhet” avser Swedbank Försäkring ”hållbar utveckling”. Vår definition av hållbar utveckling är en "utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov"*. Swedbank Försäkring inkluderar ekonomiska, sociala, miljömässiga och etiska aspekter inom definitionen av hållbarhet. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.

* Brundtlandkomissionen; ”Vår gemensamma framtid” (1987)