Redan för 5 år sedan tog vi beslut om att minska våra oljerelaterade tillgångar. Swedbanks oljerelaterade portfölj är liten i jämförelse med hela balansräkningen och den pågående minskningen och omfördelningenstruktureringen av portföljen fortsätter.  Sedan tidigare har vi beslutat om att avstå från direkt finansiering i kolkraftverk och i bolag som har över 5 procent av sin omsättning från produktion av kol.

Swedbank har under 2020 uppdaterat den strategiska inriktningen för banken och satt hållbarhet i kärnan av affärsstrategin. Vår nya vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Vårt syfte, vi ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Som en konsekvens har banken beslutat att utesluta all ny direkt finansiering av okonventionella fossila bränslen - skifferolja och gas, arktisk olja/gas och oljesand. Vi kommer inte heller ge ny finansiering till prospektering av nya olje- eller gasfält – förutom om företaget kan leverera och visa en omställningsagenda, i hela sin värdekedja, i linje med Parisavtalet. Detta är ett steg på vägen enligt vår nya affärsstrategi.

Dock, vi kommer ej och kan inte, trots att riktningen är tydlig, omedelbart stoppa alla nya lån till projekt och företag som utvinner fossilt bränsle. Fossilt bränsle spelar fortfarande en stor roll i samhället för att möjliggöra en kontrollerad omställning och kommer så att göra en relativt lång period. Det viktigaste vi kan göra är att vara med och finansiera den nödvändiga omställningen.

Swedbank utvecklar kontinuerligt bankens klimatrapportering genom förbättrad datainsamling och scenariotestning utifrån klimatförändringar. I Swedbanks Års och hållbarhetsredovisning som publiceras i slutet av februari 2021 redovisas detaljerad information om Swedbanks exponering mot klimatrisker i bankens utlåning och investeringar genom att exponering mot klimatintensiva sektorer särredovisas.

Åtgärder för att bekämpa klimatförändringar:

I vår egen verksamhet

 • Banken miljöcertifierades enligt ISO 14001 år 2003, som den första börsnoterade banken i Norden.
 • Swedbank kompenserar för växthusgasutsläppen från den egna verksamheten.
 • Swedbank har undertecknat Science Based Target Initiative och gett löfte om att bankens framtida klimatmål ska överensstämma med Parisavtalet.
 • Swedbank har meddelat sitt stöd för TCFD-rekommendationerna, ett konkret verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade risker och möjligheter i en tid av osäkerhet.
 • Swedbank har antagit ett koncernövergripande klimatmål för att minska de egna växthusgasutsläppen med 20 procent mellan 2017 och 2022.
 • All el som används i den svenska verksamheten är miljöcertifierad med Bra Miljöval.
 • Swedbank har, som en del av TCFD-projektet, lanserat en intern e-utbildning om klimat bestående av tre delar riktade till olika grupper. Den grundläggande informationen om klimatförändringar är obligatorisk för alla medarbetare i koncernen. Medarbetare som möter kund får utbildning om klimatförändringar och dess påverkan på finansiella tjänster. Del tre riktar sig till medarbetare som arbetar med SME’s och genomför scenarioanalyser och ger information om TCFD, risker och möjligheter.

I vår kreditgivning

 • Swedbank utesluter företag som bryter och producerar kol till mer än 5% av sin omsättning.
 • Vi har också beslutat att inte direkt finansiera koleldade kraftverk.
 • Vi genomför hållbarhetsanalyser (inklusive klimatrisker) på alla våra företagskrediter över 8 MSEK i Sverige och 0,8 MEUR i de baltiska länderna.
 • Vi utvecklar ytterligare och kompletterande verktyg för att minimera effekterna av hållbarhetsrisker.
 • 2017 utökade vi vårt utbud av hållbara finansiella produkter genom att lansera ett ramverk för grön finansiering och vi utfärdade bankens första gröna obligation,
 • Swedbank har prioriterat att fortsätta finansiera investeringar i förnybar energi och främja minskad kolutvinning och utsläpp av växthusgaser.
 • Swedbanks ställningstagande om klimatförändring säger att vi kommer att stödja sektorn för förnybar energi genom finansiering av projekt för förnybar energi och rådgivning, vägleda våra kunder mot bästa praxis gällande finansieringsbeslut, inklusive energieffektivitet och minskning av klimatrelaterade risker. Det försäkrar också att klimatrisker är en huvudkomponent i vår hållbarhetsriskbedömning och att vi aldrig kommer att delta i lobbyverksamhet som syftar till att försvaga klimatpolitiken.

I våra investeringar

 • Swedbank Robur exkluderar alla bolag som bryter och producerar kol till mer än 5% av sin omsättning från våra investeringsportföljer.
 • I vår kapitalförvaltning är klimat en integrerad del av hållbarhetsanalysen och klimatparametrar är grundläggande för våra hållbarhetsfonder.
 • Genom att underteckna Montreal Carbon Pledge har vi åtagit oss att redovisa våra fondernas koldioxidavtryck och göra det lättare för kunderna att göra hållbara val.
 • Vi analyserar klimatrisker i våra investeringsaktiviteter.
 • Swedbank Robur lanserade en ny klimatstrategi 2020.
 • Swedbank Roburs klimatmål är att kapitalförvaltningen år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets 1,5 ° C-mål och att det samlade fondkapitalet ska vara placerat koldioxidneutralt 2040.
 • 100% av de förvaltade tillgångarna i Swedbank Robur tar hänsyn till hållbarhet.