Vår kreditprocess

Hållbarhetsanalyser är en integrerad del av vår kreditprocess vid större företagskrediter och syftar till att identifiera hållbarhetsrisker som kan påverka våra kunder, vår lönsamhet och vårt varumärke. Genom att lyfta fram hållbarhetsaspekter i dialogen med våra kunder skapar vi nya affärsmöjligheter genom att vi identifierar framtida investeringsbehov både för våra kunder och för oss själva.
Hållbarhetsanalyser vid kreditgivning

Våra investeringar

Vi erbjuder våra kunder ett långsiktigt sparande genom ansvarsfulla investeringar där kapitalförvaltning utgör en viktig del. Av vårt fondbolag Swedbank Roburs fonder förvaltas 39 procent med särskilda hållbarhetskriterier. I dialog med ägare och genom företagsanalyser lyfter hållbarhetsanalytikerna fram klimatfrågor och klimatrisker.

Swedbank Roburs arbete med ansvarsfulla investeringar

Miljöpåverkan från intern verksamhet

Allt som vi gör i vår verksamhet påverkar den förstärkta växthuseffekten och vårt klimat. Vår mest betydande klimatpåverkan sker genom tjänsteresor, energianvändning och uppvärmning av våra lokaler. Vi har ambitiösa mål för att minska vår klimatpåverkan och följer upp detta i hela koncernen.
Våra mål

Vårt nya huvudkontor är byggt med den allra senaste miljötekniken och är certifierat enligt ”Miljöbyggnad Silver”. På taket växer sedum som tar upp regnvatten och rensar luften från föroreningar. Via bergvärme och bergkyla är huset mycket energieffektivt och till viss del används även överskottsvärme från våra datorer i uppvärmningen. För att ytterligare minska energiförbrukningen är belysningen och ventilationen i huset behovsanpassad, vilket betyder att den styrs efter vår närvaro.