Hoppa till textinnehållet

Swedbank Försäkring

Hållbarhetsredovisning för Swedbank Försäkring, ett helägt dotterbolag i Swedbank.

Swedbank Försäkrings hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i Swedbanks värderingar och vision att främja en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi är övertygade om att företag som förstår sina utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsområdet har en mer stabil utveckling och avkastning över tid.

Swedbank Försäkrings hållbarhetsarbete

  • Vi utgår från att företag som förstår möjligheterna inom hållbarhetsområdet har en mer stabil utveckling och avkastning över tid.
  • När du placerar i Swedbanks egna fonder eller i de utvalda fonderna i Fondguiden får du ett hållbart sparande.
  • Hållbarhetsrisker kan påverka din avkastning och därför tar vi ansvar för att vara aktiva i dessa frågor.
  • Vi arbetar för att kunna redovisa klimatavtrycken för våra aktieplaceringar.
  • Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar omfattar alla Swedbanks fonder. I vissa fonder sker ett fördjupat hållbarhetsarbete där det ställs höga krav på vilka företag som fonderna investerar i.

Vi verkar för att hållbarhet ska vara en naturlig del i placeringserbjudandet för ditt sparande inom pension oavsett om du placerar i traditionell försäkring, fondförsäkring eller depåförsäkring.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Som institutionell ägare arbetar vi för att påverka bolag och fondbolag att beakta hållbarhetsfrågor i förvaltningen eftersom vi tror att företag som uppmärksammar hållbarhetsfrågorna har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. I traditionell försäkring leder vi förvaltningen av tillgångarna till att beakta hållbarhet. För fond- och depåförsäkring är hållbarhet en naturlig del av placeringserbjudandet oavsett om du väljer placera i Swedbanks fondutbud, i utvalda fonder i Fondguiden eller i enskilda värdepapper. När du väljer att placera i Swedbanks fonder kan du vara säker på att vi tar en aktiv ägarroll för att påverka företag att ha en god bolagsstyrning och att ta ansvar för människor och miljö. Som stöd för det arbetet följer Swedbanks kapitalförvaltare FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Läs mer om Swedbank Försäkrings arbete för ansvarsfulla investeringar i hållbarhetspolicyn.
Swedbank Försäkrings policy för ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsinformation

Ökad medvetenhet

I fondlistan finns en filtrering "fonder med särskilda hållbarhetskriterier" med de fonder som uppfyller våra hållbarhetskrav. Fonderna ska bland annat ha ett integrerat hållbarhetsarbete där man både väljer bort men även aktivt väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Arbete med hållbarhet och externa fonder

Vi strävar efter att ge hållbarhetsinformation om fondernas investeringar så att våra kunder ska kunna göra medvetna fondval. Fondbolag vars fonder finns med i Fondguiden följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). För den som vill veta hur en fond tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin förvaltning tillhandahåller vi Swesifs Hållbarhetsprofil.
Fondguiden

För Swedbank Roburs hållbarhetsfonder ställs särskilt höga krav på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Till exempel beaktas frågor om utsläpp från tillverkning, kemikalier, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor.
Så här arbetar Swedbank Robur med hållbarhet

Klimatpåverkan

När det handlar om hållbarhet är klimatfrågan definitivt en oundviklig faktor och ett av dagens viktigaste miljöproblem. Därför mäter och redovisar vi koldioxidavtryck för våra aktieplaceringar både i förvaltningen av traditionell försäkring, fond- och depåförsäkring.