Effektiv flödeshantering och strömlinjeformade processer

Effektiv likviditetshantering frigör både kapital och tid. Swedbank erbjuder en rad kontolösningar och cash pool-strukturer för ökad integration, träffsäkrare likviditetsprognoser och förbättrad uppföljning.

Med våra cash pool-lösningar kan en koncern optimerar sitt räntenetto, uppnå effektivare kreditutnyttjande och minska administrationen. Strukturen kan enkelt kompletteras med en effektiv betalningslösning för att skapa en egen internbank som styr likviditeten dit där den gör mest nytta. Vi tillhandahåller förutsättningarna för att ta ett samlat grepp om konton och flöden – över bolags- och landgränser.