Aktieägarengagemang är aktieägarnas påverkan på och kontroll av Bolagets styrelse och företagsledning. Swedbank Roburs aktieägarengagemang ska i första hand ske inför och på bolagsstämmor, genom en löpande dialog med styrelse och företagsledning (med beaktande av insiderlagstiftning) och, om så bedöms lämpligt, genom samverkan med övriga aktieägare.

Övervakning och dialog
Övervakning av portföljinnehaven sker t.ex. genom analys och screening av finansiell och icke-finansiell rapportering, kallelsematerial till bolagsstämmor, pressreleaser, uppföljning av medias rapportering och i en löpande dialog. Dialog sker regelbundet genom olika företrädare för fondbolaget t.ex. portföljförvaltare i aktivt förvaltade fonder, hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsansvariga och valberedare utsedda av fondbolaget. Dialog med Bolagens företrädare sker dels i möten initierade av Bolagen och dels i möten initierade av företrädare för fondbolaget. Mötena kan vara i form av regelbunden uppdatering eller på grund av speciella händelser.

Utövande av rösträtter
Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det är därför viktigt att Swedbank Robur deltar på bolagsstämmor och utövar rösträtten för fondernas aktieinnehav. Om det kan anses vara av mindre betydelse för fondandelsägarna att Swedbank Robur deltar och röstar på bolagsstämmor, exempelvis i situationer då Swedbank Roburs aktieinnehav är obetydligt i relation till övriga aktieägares innehav eller då aktieinnehavet endast utgör en mycket liten del av de investerande fondernas totala portföljvärde, kan Swedbank Robur göra undantag från denna princip. Samma principer tillämpas i normalfallet även för bolag noterade på utländska börser. Swedbank Roburs ägarandel är oftast lägre i sådana bolag jämfört med Bolag noterade i Sverige.

I Sverige deltar Swedbank Robur normalt på bolagsstämman med egen representation medan deltagandet i utländska bolag sker genom fullmaktsröstning. Inför röstning i utländska bolag anlitas analystjänster utförda av röstningsrådgivare för att säkerställa att frågeställningarna även belysts utifrån internationellt och lokalt perspektiv men alla beslut om röstning fattas av fondbolaget.

Samverkan med andra aktieägare och kommunikation med intressenter

Swedbank Robur ingår inte i någon fast ägargruppering, men Swedbank Robur anser att samverkan med andra aktieägare i vissa frågor kan förbättra möjligheterna till ett aktivt och effektivt aktieägarengagemang. Det kan till exempel gälla samverkan för hållbarhetsdialoger med bolag inom viss bransch inom ramen för PRI eller samverkan med andra institutionella ägare avseende aktierelaterade incitamentsprogram.


Swedbank Robur anser att det är av stor vikt att Swedbank Roburs syn på ägarfrågor kommuniceras till fondandelsägarna samt till Bolagen och andra intressenter på kapitalmarknaden. Sedan 1996 har Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang (tidigare kallat ägarpolicy) varit offentliga. De finns på vår webbplats där även ställningstaganden i viktigare ägarfrågor redovisas t.ex. information om deltagande i valberedningar, bolagsstämmor samt offentliga uppköpserbjudanden.

Hantering av intressekonflikter
S tyrelsen för Swedbank Robur ska till minst hälften bestå av ledamöter oberoende i förhållande till Swedbankkoncernen. Ägarstyrningsfrågor av väsentlig och principiell karaktär såsom antagande av Principer för Aktieägarengagemang och frågor där intressekonflikter mellan Swedbank Robur och Swedbankkoncernen eller andra banker eller institut kan föreligga beslutas av styrelsen. Bolagsordningen i Swedbank Robur kräver att en majoritet av de oberoende styrelseledamöterna biträder beslutet. Swedbank Robur deltar normalt inte i valberedningen i Swedbank AB eller i Bolag som bedriver likartad verksamhet som Swedbank-koncernen.

Bolagsstyrning
Av Swedbank Roburs principer för aktieägarengagemang framgår även ett antal kriterier för vad Swedbank Robur anser vara god bolagsstyrning.

Principer för aktieägarengagemang (pdf)