Ett samarbete är sedan lång tid tillbaka etablerat mellan Swedbank och sparbankerna på den svenska marknaden. Samarbetet har sin grund i en gemensam historia och värdegemenskap och omfattar omkring 60 sparbanker samt fem av Swedbank delägda sparbanker, som tidigare ombildats från sparbanker till bankaktiebolag. Vid sidan av Swedbank är en lokal sparbanksstiftelse delägare i respektive bank.

Swedbanks kunder har genom samarbetet tillgång till ett rikstäckande kontorsnät och kan använda Swedbanks och dess dotterbolags produkter och tjänster även i sparbankernas cirka 250 kontor. Omvänt gäller samma möjlighet för sparbankernas och de delägda bankernas kunder.