Hoppa till textinnehållet

Valberedning

Valberedningen är aktieägarnas organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Principer och riktlinjer

Valberedningen har som utgångspunkt att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, avseende såväl ledamöternas kompetens och erfarenhet som bakgrund. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Hänsyn tas också till bankens verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning. Det är viktigt att styrelsen har ägarförankring. Samtidigt finns behov av oberoende i förhållande till såväl banken och bankledningen som till bankens större aktieägare.

Vid årsstämman 2020 fattades beslut om de principer som gäller för att utse valberedning inför stämman 2021. Dessa innebär bland annat att valberedningen ska bestå av sex ledamöter, vilka utgörs av styrelsens ordförande och representanter för de fem aktieägare med störst aktieinnehav (utifrån känt aktieägande den sista bankdagen i augusti 2020), under förutsättning att dessa önskar utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning har konstituerats vilket normalt sker i september varje år. 

Valberedningens ledamöter
Namn
Representant för
Lennart Haglund Utsedd av ägargruppen Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande.
Ylva Wessén Utsedd av ägargruppen Folksam.
Hans Sterte
Utsedd av Alecta.
Anders Oscarsson Utsedd av AMF.
Peter Karlström Utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och här på hemsidan under rubriken Årsstämma.

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 7 januari 2021 via e-post eller per brev.

E-post:

Post: Valberedningen, c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, 105 34 Stockholm.