Hoppa till textinnehållet

Valberedning

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Valberedningen är aktieägarnas organ som bland annat nominerar styrelseledamöter och revisor samt föreslår arvode till dessa.

Valberedningen har som utgångspunkt för sitt arbete att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, avseende såväl ledamöternas kompetens och erfarenhet som bakgrund. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Hänsyn tas också till bankens verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning. Det är viktigt att styrelsen har ägarförankring. Samtidigt finns behov av oberoende i förhållande till såväl banken och bankledningen som till bankens större aktieägare.

Vid Årsstämman 2019 fattades beslut om de principer som gäller för att utse valberedning inför stämman 2020. Dessa innebär bland annat att valberedningen ska bestå av sex ledamöter, vilka utgörs av styrelsens ordförande och representanter för de fem aktieägare med störst aktieinnehav (utifrån känt aktieägande den sista bankdagen i augusti 2019), under förutsättning att dessa önskar utse en ledamot i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september varje år.

Valberedningen består av följande personer

Namn
Representant för
Lennart Haglund utsedd av ägargruppen Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande
Ylva Wessén utsedd av ägargruppen Folksam
Charlotte Rydin vakant
Anders Oscarsson utsedd av AMF
Peter Karlström utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och här på hemsidan under rubriken Årsstämma.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast 7 januari 2020 antingen via e-post, under adress , eller per brev under adress, Valberedningen c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, Group Legal, 105 34 Stockholm.