Hoppa till textinnehållet

Styrelsens utskott

Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras. Däremot har styrelsen utsett utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen.

Ersättningsutskottet

Styrelsens Ersättningsutskott ska kontrollera att ersättningssystemen i banken generellt stämmer överens med en effektiv riskhantering och att de är utformade för att minska risken för överdrivet risktagande.

Besluten tas i styrelsen. Ersättningsutskottet har följande ledamöter:

Funktion
Namn
Ordförande Göran Persson
  Bo Magnusson
  Anna Mossberg
  Biljana Pehrsson
  Hans Eckerström
   

Risk- och kapitalutskottet

Styrelsen ska se till att det finns rutiner för att identifiera och definiera riskerna inom verksamheten samt att risktagandet mäts och kontrolleras. Styrelsens Risk- och Kapitalutskott stödjer styrelsen i detta arbete, även om det är styrelsen som fortfarande har det yttersta ansvaret för bankens risktagande och bedömning av kapitalbehov.

Utskottet täcker följande områden:

  • Marknadsrisk
  • Kreditrisk
  • Likviditet och upplåning (till exempel limiter för likviditetsrisk)
  • Kapital (till exempel uppföljning av kapitalbasen, riskvägda tillgångar och dess styrmodeller).

Utskottet har följande ledamöter:

Funktion
Namn
Ordförande Bo Magnusson
  Göran Persson
  Josefin Lindstrand
  Göran Bengtsson
  Bengt Erik Lindgren

Verkställande direktören är inte ledamot av utskottet men närvarar normalt vid utskottets möten, liksom koncernfinanschefen och koncernriskchefen.

Revisionsutskottet 

Revisionsutskottet ska genom sitt arbete och i dialog med såväl externrevisorn som chefen för internrevision och koncernledningen ge styrelsen god tillgång till information om verksamheten. Syftet är att belysa eventuella brister i rutiner och organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll.

Revisionsutskottet granskar också att de interna och externa revisorernas arbete bedrivs på ett effektivt, opartiskt och tillfredsställande sätt. Utskottet har följande ledamöter:

Funktion Namn
Ordförande Kerstin Hermansson
  Bo Magnusson
  Anna Mossberg
  Bo Bengtsson
  Göran Bengtsson

Chefen för internrevisionen är adjungerad ledamot i utskottet.

Läs mer om styrelsens utskott i Bolagsstyrningsrapporten.

Governanceutskottet

Governanceutskottet hjälper styrelsen att fullgöra sitt ansvar för den övergripande bolagsstyrningsstrategin i banken och dess dotterbolag. Governanceutskottet lämnar rekommendationer till styrelsen för beslut.

Funktion Namn
Ordförande Josefin Lindstrand 
  Bo Magnusson
  Göran Persson
  Kerstin Hermansson
  Bo Bengtsson