Styrelsen fastställer varje år en plan för sitt arbete där man bestämmer vilka fördjupningsfrågor som ska behandlas.

Aktuella frågor under 2017 har bland annat varit:

 • bankens strategiska femårsplan med underliggande strategier
 • stärkt fokus på kund och digitala kanaler
 • cybersäkerhet
 • den makroekonomiska utvecklingen och dess effekter på banken, dess limiter och exponeringar
 • kapital- och likviditetsfrågor med särskild fokus på de nya kapitalkraven
 • implementering av hållbarhetsfrågor såsom korruptionsbekämpning och mänskliga rättigheter i bankens huvudprocesser; fondförvaltning, betalningar, kredit- samt inköpsprocess
 • likviditetsstrategier och upplåningsfrågor
 • den löpande verksamhetens risker och kapitalsituation, inklusive den interna kapitalutvärderingsprocessen (IKU) och andra stresstester
 • ökat fokus på informationsrisk, inte minst på grund av digitalisering
 • kreditbeslut där den totala koncernkreditlimiten överstiger 10 mdkr samt avseende limiter för kreditriskkoncentrationer
 • kundnöjdheten i banken
 • större pågående projekt inom banken
 • konkurrens- och omvärldsbevakning
 • regulatoriska frågor som GDPR, PSD2 och MiFid 2.

Styrelsen har tre utskott som följer upp, bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför beslut i styrelsen, läs mer under styrelsens utskott.

Mer information finns i Bolagsstyrningsrapporten.