Koden är ett led i näringslivets självreglering med syfte att förbättra bolagsstyrningen. Koden baseras på principen "uppfyll eller förklara". Den kompletterar aktiebolagslagen och annan offentlig reglering genom att ange en högre norm än lagens minimikrav för vad som kan anses utgöra god bolagsstyrning.

Swedbank ser god bolagsstyrning samt god riskhantering och internkontroll som centrala delar i en framgångsrik affär och en förutsättning för att kunna upprätthålla förtroendet bland kunder, ägare, myndigheter och andra intressenter. Swedbank definierar bolagsstyrning som förhållandet mellan aktieägare, bankledning, anställda, de olika bolagen inom koncernen samt andra intressenter.

Principerna för Swedbanks bolagsstyrning beskrivs i styrelsens arbetsordning och baseras förutom på externa regelverk även på publicerade rekommendationer från olika internationella organ. Ingen avvikelse ifrån Koden eller från börsens regelverk (Nasdaq OMX, Stockholm) finns att rapportera under 2016.