Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i Swedbank. Grunden för Swedbanks interna kontroll baseras på bankens kultur, organisationsstruktur, policys och instruktioner etablerade av styrelsen och verkställande ledning. Styrelsen har i ett övergripande policydokument beslutat om principerna för den interna kontrollen. Swedbanks koncernfinanschef har utfärdat ett direktiv med riktlinjer specifikt för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Detta för att skapa en miljö som stödjer en tillförlitlig och korrekt rapportering.

Intern revision

Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av riskhantering, styrning och internkontroll. Internrevisionen är direkt underställd bankens styrelse och därigenom en av den verkställande ledningen oberoende granskningsfunktion. Samtliga bankens aktiviteter och koncernbolag omfattas av internrevisionens arbete. Internrevisionen utvärderar huruvida den verkställande ledningen, genom sina implementerade internkontroller och styrningsstrukturer, säkerställer att (1) affärsverksamhetens kontroller är effektiva, (2) riskhanteringsprocesserna är effektiva, och att (3) styrningsprocesserna och organisationen är ändamålsenliga, fungerande och stödjer affärens syften.

Extern revision

Externrevisorn är en oberoende granskare av bankens räkenskaper och ska avgöra om dessa i allt väsentligt är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av banken och dess finansiella ställning och resultat. Swedbanks revisorer väljs av årsstämman. Utsett revisionsbolag är Deloitte AB med auktoriserade revisorn Patrick Honeth som team leader sedan 2017.

Vid sidan av Swedbank är hans väsentliga revisionsuppdrag i företagen Bluestep Bank Danske Bank, filial i Sverige, SBAB Bank, Skandiabanken, Sparbanken Rekarne, Svea Bank. Han har inga uppdrag i andra företag som påverkar hans oberoende som revisor i Swedbank.

Deloitte har vid sidan av sitt uppdrag som vald revisor även haft konsultuppdrag i huvudsak relaterade till skattefrågor. Uppdrag som inte har effekt på de granskade finansiella rapporterna är tillåtna om de inte utgör en risk för revisorns oberoende. Andra konsulttjänster av revisorn ska enligt bankens policy utföras med stor restriktion. För att minimera risken för en situation där revisorns oberoende kan ifrågasättas ska konsulttjänster som överstiger 250 000 kr godkännas av Revisionsutskottet och får inte påbörjas förrän så har skett.