Ersättningar inom Swedbank ska utformas så att de attraherar medarbetare med den kompetens som behövs för att uppnå bankens syfte, inom de kostnadsramar som finns. Synen på ersättning är att den i möjligaste mån ska vara individuellt utformad och därmed uppmuntra var och en av medarbetarna att prestera i linje med Swedbanks mål, strategi och vision. Ersättningen ska även främja ett agerande efter våra värderingar.

2011 införde Swedbank en ny harmoniserad struktur för rörlig ersättning i form av ett generellt program och ett individuellt program. Det generella programmet, Eken, omfattar de flesta medarbetare medan det individuella programmet har begränsats till vissa specialister och chefer. Eken syftar till att erbjuda ett långsiktigt incitament för bra medarbetarprestationer och att harmonisera medarbetarintressen och aktieägarintressen genom att göra alla medarbetare inom Swedbank till aktieägare.

Swedbanks ersättningsprogram är anpassade till Finansinspektionens ersättningsföreskrifter FFFS 2011:1, ändrad genom FFFS 2014:22.