Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Swedbank värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Som en del i detta kommer banken att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer.

Med anledning av ovan har banken beslutat att vidta bl.a. följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman.

  • Poströstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor.
  • Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas, och det kommer inte ske någon samling med bankledningen före årsstämman.
  • Styrelseordförandens och VD:s redogörelse för bankens verksamhet kommer vara mycket kortfattad på själva årsstämman och i stället kommer det att publiceras en längre inspelad redogörelse på bankens webbplats samma dag som årsstämman hålls.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av koncernledningen och andra anställda kommer att begränsas kraftigt och deras medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon.
  • Inga externa gäster kommer att bjudas in till årsstämman.

Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning, samt att utnyttja möjligheten att poströsta eller att delta via ombud istället för att närvara fysiskt. Aktieägare som tillhör en riskgrupp bör inte delta på årsstämman. Om antalet aktieägare som avser delta fysiskt på årsstämman skulle överstiga vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att årsstämman inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan årsstämman komma att ställas in med mycket kort varsel.

Information om poströstning

Swedbanks styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Styrelsen uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som deltar fysiskt på stämman för att därigenom minska risken för spridning av coronaviruset. 

Formulär för poströstning finner du här samt nedan under rubriken ”Information om årsstämman 2020”. Det är även möjligt att poströsta digitalt med BankID. Länk till digital poströstning finns här

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i själva formuläret för poströstning.