Hoppa till textinnehållet

Årsstämma

Three business people in discussion.

Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad.

För information om årsstämma 2020 se länkarna nedan:

Årsstämma 2020

Annual General Meeting 2020 (in English)

Information om registreringsförfarande med mera publiceras 4-6 veckor före stämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelsen införs i dagstidningar i Sverige och på denna hemsida. Efter kallelse har skett kan registrering/anmälan ske antingen via denna webbsida, per telefon eller post i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens sekreterare tillhanda senast sju veckor före stämman.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst. Swedbank AB är inte berättigat att rösta för innehavda egna aktier vid bolagsstämma.

För mer information, kontakta Investor Relations: