Hoppa till textinnehållet

Årsstämma

Three business people in discussion.

Banken håller normalt årsstämma (ordinarie bolagsstämma) före utgången av april månad.

Ärenden till bolagsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens sekreterare tillhanda senast sju veckor före stämman.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst. Swedbank AB är inte berättigat att rösta för innehavda egna aktier vid bolagsstämma.

För mer information, kontakta Investor Relations: