Riskprofil

Operativa risker återfinns i alla Swedbanks affärsaktiviteter liksom hos andra finansiella institutioner. Det är varken möjligt eller kostnadseffektivt att försöka eliminera alla operativa risker. Swedbank strävar efter att ha så låga operativa risker som möjligt med hänsyn tagen till marknadssegmentet och i överensstämmelse med såväl som Swedbanks strategi, ratingambition och kapacitet att klara operativa förluster.

Större förluster av väsentlig betydelse är sällsynta. Swedbank arbetar kontinuerligt för att minska sannolikheten för sådana förluster genom riskhantering och kontroll, kontinuitetshantering och regelefterlevnad för att bibehålla beredskapen för händelser som kan orsaka finansiella förluster eller skada genom ryktesspridning eller som kan påverka tillgängligheten av våra tjänster.

Riskhantering

Swedbank har ett internt regelverk för operativ riskhantering. Swedbank arbetar på ett strukturerat sätt med till exempel riskanalyser och riskreducerande åtgärder i samband med större förändringar samt med kontinuitetsplanering och med beredskap för att så snabbt som möjligt minimera effekterna av incidenter i de fall de ändå uppstår.

Outsourcing

I regel syftar outsourcing till att uppnå större effektivitet och kvalitet i den egna verksamheten genom att berörd enhet ska kunna koncentrera sig på sina kärnaktiviteter. Outsourcing betraktas som en högriskaktivitet och kan ge upphov till ökade risker, till exempel att förlora kontrollen över den utlagda verksamheten, sämre kontroll av information, tillsyn och sekretess eller förlust av kompetens. Koncernen måste därför varje gång ett outsourcingprojekt initieras, identifiera riskerna med outsourcingen och vidta nödvändiga, lämpliga och adekvata åtgärder för att minska dessa risker. Det är också viktigt att poängtera att outsourcing inte befriar koncernen från ansvar gentemot kunderna och myndigheterna.

Outsourcing av verksamhet är förknippat med olika risker. Därför har de lokala tillsynsmyndigheterna satt upp regler för hur outsourcing av finansiell verksamhet ska och får gå till. I Swedbank finns regelverk som styr förutsättningarna för utläggning av verksamheten. Dessa har antagits för att ge praktisk vägledning att genomföra outsourcingprojekt.