Riskprofil

Operativa risker förekommer i all verksamhet. Det är varken möjligt eller kostnadseffektivt att försöka eliminera alla operativa risker. Swedbank strävar efter att minimera de operativa riskerna med hänsyn tagen till bankens verksamhet och omvärld liksom bankens strategi och riskaptit. Mindre förlusthändelser är en del av bankens normala verksamhet. Större förluster och incidenter som påverkar många av bankens kunder är sällsynta och Swedbank arbetar målmedvetet med att förhindra att denna typ av händelser inträffar.

Riskhantering

Swedbank har ett internt regelverk för operativ riskhantering. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med riskanalyser och riskreducerande åtgärder i samband med större förändringar samt med kontinuitetsplanering och med beredskap för att så snabbt som möjligt minimera effekterna av incidenter i de fall de ändå uppstår.

Outsourcing

I regel syftar outsourcing till att uppnå större effektivitet och kvalitet i den egna verksamheten genom att berörd enhet ska kunna koncentrera sig på sina kärnaktiviteter. Outsourcing betraktas som en högriskaktivitet och kan ge upphov till ökade risker, till exempel att förlora kontrollen över den utlagda verksamheten, sämre kontroll av information, tillsyn och sekretess eller förlust av know-how. Koncernen måste därför varje gång ett outsourcingprojekt initieras, identifiera riskerna med outsourcingen och vidta nödvändiga, lämpliga och adekvata åtgärder för att minska dessa risker. Det är också viktigt att poängtera att outsourcing inte befriar koncernen från ansvar gentemot kunderna och myndigheterna.

Outsourcing av verksamhet är förknippat med olika risker. Därför har de lokala tillsynsmyndigheterna satt upp regler för hur outsourcing av finansiell verksamhet ska och får gå till. I Swedbank finns interna regler som styr förutsättningarna för utläggning av verksamheten. Dessa har antagits för att ge praktisk vägledning att genomföra i outsourcingprojekt och därmed även säkerställa regelefterlevnaden på området.