Riskprofil

Swedbanks marknadsrisker bedöms generellt vara låga. De dominerande marknadsriskerna är av strukturell eller strategisk natur och relaterar främst till ränterisk som uppstår som en naturlig del i koncernens verksamhet, exempelvis genom att kunder efterfrågar olika räntebindningstider på in- respektive utlåning. Därutöver uppstår marknadsrisker i de finansiella produkter banken erbjuder för att möta kundernas behov.

Riskhantering

Swedbank centraliserar all ränterisk till ett fåtal risktagande enheter, vilka erhållit ett riskmandat från VD. Syftet är effektiv riskhantering, dels genom att eftersträva en löptidsmatchning och dels med hjälp av derivatinstrument.