Riskprofil

Tillgången till långfristig finansiering är avgörande för att på ett fullgott sätt kunna hantera likviditetsrisken. Swedbank har därför etablerat en diversifierad upplåning genom ett antal kort- respektive långfristiga upplåningsprogram på flera olika kapitalmarknader.

Riskhantering

Swedbank har, för att säkerställa motståndskraft vid eventuella störningar på kapitalmarknaderna, en likviditetsreserv. Denna består av värdepapper med hög kreditvärdighet, och som är pantsättningsbara i centralbanker eller avyttringsbara på mycket kort sikt. Likviditetsrisken är limiterad i termer av överlevnadshorisont.