Riskprofil

Swedbanks kundbas, som består av främst privatpersoner samt små och medelstora företag, är uppbyggd så att kreditrisken — som är den dominerande risken i Swedbank — är låg. Kreditrisker återfinns på balansräkningens tillgångssida, i huvudsak i form av utlåning till kunder, men även utanför balansräkningen i form av garantier och kreditlöften till kunder, vilka kan medföra en framtida kreditrisk. Swedbanks utlåning till allmänheten består till stor del av bolån i Sverige med låg risk. Utlåningen till företag domineras av små och medelstora företag i Sverige. Här är risknivån högre, men fortfarande relativt låg. Risken i utlåning till de baltiska länderna är något högre än i den svenska portföljen, men har minskat successivt efter krisåren.

Riskhantering

Swedbank har en väl diversifierad och balanserad kreditportfölj med låg riskprofil. Utlåning sker till kunder med god återbetalningsförmåga och mot fullgoda säkerheter. Diversifiering eftersträvas både inom och mellan sektorer och utlåningssegment och bidrar till låga koncentrationsrisker. En stark riskkultur och en kreditprocess som präglas av dualitet skapar balans mellan risk och avkastning.

Ansvarstagande kreditgivning är en förutsättning för en välfungerande bank. I kreditgivning till såväl hushåll som företag tar vi ansvar genom att tydliggöra eventuella risker samt gå igenom kundens långsiktiga ekonomiska situation. Ansvarstagande kreditgivning innebär även att vi ser till kundernas återbetalningsförmåga och motståndskraft vid försämrade ekonomiska förutsättningar. Vi arbetar proaktivt med kunder som befaras vara på väg in i finansiella svårigheter. Syftet är att så tidigt som möjligt hitta en hållbar lösning och förebygga problem innan de uppstår, vilket hjälper kunden och minskar Swedbanks risk. Vidare genomförs aktiv och kontinuerlig uppföljning av kunder och kreditportföljer. För företagskunder genomförs en riskbedömning avseende hållbarhetsrisker, där risker avseende korruption och miljö ingår. Om företaget bedöms ha hållbarhetsrisker och/eller det ansökta beloppet är för högt för rådgivaren att ensam bevilja, går ärendet vidare till en kreditkommitté för slutgiltigt beslut. Behövs ytterligare stöd innan beslut fattas kan ärendet tas upp i Swedbanks hållbarhets- och etikråd.