Kreditrisker återfinns både på balansräkningens tillgångssida, i huvudsak i form av utlåning till kunder, och utanför balansräkningen i form av garantier och kreditlöften till kunder, vilka kan medföra en framtida kreditrisk. 

Riskprofil

Swedbank har en väldiversifierad kreditportfölj med en lågriskprofil. Utlåning sker till kunder med god återbetalningsförmåga och mot adekvata säkerheter.

Kunderna är främst privatpersoner samt små och medelstora företag, i flera olika sektorer och segment, men också stora företag. Utlåningen sker främst till segment där riskerna förväntas vara fortsatt låga. Bolån, fastighetsförvaltning och bostadsrättsföreningar utgör de största segmenten i låneportföljen. Geografiskt finns de största utlåningsvolymerna i Sverige, och resten i de baltiska länderna samt i övriga nordiska länder.

Riskhantering

Affärsenheterna ansvarar för den operativa kredithanteringen av sina kunder och äger alla kreditrisker som uppstår inom deras verksamhetsområde. Chefen för varje enhet är fullt ansvarig för kreditverksamheten, inklusive att tillämpa kreditprocessen och se till att kredittransaktionerna överensstämmer med Swedbanks strategier, policyer och instruktioner. Affärsenheterna ansvarar dessutom för lönsamheten kopplad till kreditbesluten.

Ansvarstagande kreditgivning är en förutsättning för en välfungerande bank. I kreditgivning till såväl privatpersoner som företag tar vi ansvar genom att tydliggöra eventuella risker samt gå igenom kundens långsiktiga ekonomiska situation. Ansvarstagande kreditgivning innebär även att vi prövar kundernas återbetalningsförmåga och motståndskraft vid försämrade ekonomiska förutsättningar.

Kreditportföljen och enskilda kunder övervakas kontinuerligt och riskerna analyseras. För portföljsegment och enskilda kunder där risken för fallissemang är högre sker en mer frekvent översyn. Swedbank arbetar proaktivt med kunder som befaras vara på väg in i finansiella svårigheter. Syftet är att så tidigt som möjligt hitta en hållbar lösning och förebygga problem innan de uppstår, vilket hjälper kunden och minskar Swedbanks risk. Vidare sker en aktiv och kontinuerlig uppföljning av kunder och kreditportföljer. För företagskunder genomförs en riskbedömning avseende hållbarhetsrisker, där risker avseende korruption och miljö ingår.