Försäkringsteckningsrisk definieras som risken för en ändring i värde, intjäning eller kapital på grund av avvikelse mellan faktiska och förväntade försäkringskostnader (skade- och driftskostnader). Det vill säga risken att verkligt utfall avviker från förväntat, exempelvis avseende livslängd, dödlighet, sjuklighet eller skadefrekvens.

Riskprofil

Swedbank bedriver försäkringsverksamhet i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, där verksamheten i Sverige är störst.

Genom Swedbank Försäkring AB erbjuder Swedbank och sparbankerna ett heltäckande utbud av sparförsäkringar och trygghetslösningar för både privatpersoner och företag i Sverige. För privatpersoner ingår främst liv och sjukförsäkringar samt pensionssparande och kapitalförsäkring. För företag ingår främst pensionsplaner med sjukförsäkring, livförsäkring, och sjukvårds- och olycksfallsförsäkring.

De största riskerna i verksamheten är marknadsrisk och försäkringsteckningsrisk. Marknadsrisken är begränsad då större delen av livförsäkringsportföljen består av produkter där risken bärs av kunderna.

Riskhantering

Försäkringsteckningsrisken hanteras genom att premierna baseras på statistiska antaganden och genom tät uppföljning, till exempel för att identifiera nya trender. För att ytterligare begränsa bolagets riskexponering återförsäkras delar av försäkringsteckningsriskerna.