Riskprofil

Swedbank bedriver försäkringsverksamhet i Sverige, Estland, Lettland och Litauen, där verksamheten i Sverige är störst. Genom Swedbank Försäkring AB erbjuder Swedbank riskförsäkringsprodukter och sparandeprodukter, som innefattar kapitalförsäkring, depåförsäkring och pensionsprodukter. De största riskerna i verksamheten är marknadsrisk och försäkringsrisk. Marknadsrisken är begränsad då större delen av portföljen består av produkter där risken
bärs av kunderna.

Riskhantering

Försäkringsrisken hanteras genom att premierna baseras på statistiska antaganden och genom tät uppföljning, till exempel för att identifiera nya trender. För att ytterligare begränsa bolagets riskexponering återförsäkras delar av försäkringsriskerna.