I all finansiell verksamhet uppstår risker. Att hantera dem väl är centralt i Swedbank. Grunden för ett välfungerande riskarbete och god riskjusterad avkastning är en stark och gemensam riskkultur, med ansvarstagande och beslutsfattande nära kunden.

Swedbanks riskhantering bygger på en väl utvecklad riskprocess med tre försvarslinjer.