För att intjäningen ska vara stabil över tid krävs inte bara en låg risknivå, där låntagarnas återbetalningsförmåga, soliditet och säkerheter är styrande, utan också förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändrade kundbeteenden och andra omvärldsfaktorer. Swedbank ska ha en hållbar balans mellan in- och utlåning och eftersträva matchande löptider. Vi prioriterar hållbar tillväxt.

Risk- och kapitaltäckningsrapporter

Aktieägarna har ett intresse av hög avkastning på det kapital de investerat i banken och därmed av att det egna kapitalet inte är onödigt högt. Å andra sidan är det ur fordringsägare och samhällets synpunkt nödvändigt att banken har en tillräcklig buffert, riskkapital, för att möta potentiella förluster. Kapitaltäckningsreglerna sätter minimikrav för buffertens storlek utifrån hur stora risker som banken tar.

Från och med 1 januari 2014 ersattes kapitaltäckningsregelverket Basel 2 av Basel 3. Basel 3 förstärker kopplingen mellan risktagande och kapitalbehov och innebär bland annat skärpta krav på bankers hantering av risk och offentliggörande av information.