Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och ett paradigmskifte i hur vi tar hand om vår planet. Det finansiella systemet har en nyckelroll att spela för att möjliggöra och påskynda den omvandling som behövs i samhället där kunder och samhälle i stort ger ett ökat ansvar för företag att gå först i övergången till ett mer hållbart samhälle.

TCFD-rekommendationerna (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure) och EU:s handlingsplan för ”Finansiering av hållbar tillväxt” är viktiga steg för att utveckla ett internationellt regelverk där bankerna kan spela en konkret roll för att finansiera den globala energitransitionen, utfasning av fossila bränslen i samhället och för att uppnå målen i Parisavtalet om klimatförändringar och FN:s globala mål, benämnda Sustainable Development Goals (SDG) och Agenda 2030.

Hållbarhet är kärnan för Swedbank. Vi grundades för nästan tvåhundra år sedan, för våra grundare trodde på en vision förankrad i ett hållbart samhälle – vi gör det möjligt för människor, företag och samhälle att växa. Vi har ett starkt engagemang för att bidra till en sund och hållbar utveckling för våra kunder, anställda, ägare, investerare och samhälle i stort. Därför är hållbarhetsaspekterna integrerade i vår affär. Bara så bygger vi långsiktigt finansiellt värde. Det är det enda sättet att främja en sund och hållbar ekonomisk situation för de många hushållen och företagen.

Vår utgångspunkt är att vi måste skapa positiv inverkan genom vår verksamhet. FN:s globala mål - de hållbara utvecklingsmålen (SDG) kommer att vägleda vårt arbete och styra hur vi visar effekten genom vår verksamhet fram till 2030. Vi kommer fortsätta att ta täten för systemförändringar och ta fram innovativa lösningar som inspirerar och gör det möjligt för människor och företag att göra hållbara val (t.ex. gröna obligationer, finansiering av hållbar fastighet och förnybar energi och hållbara medel).

En hållbar bank med ambitioner

Vi strävar efter att bli rankad som en av världens mest hållbara företag i vår bransch. Swedbanks ansvar för hållbar utveckling börjar med det sätt vi gör affärer. Vi är och ska fortsätta att vara en lönsam, välkapitaliserad bank med en tydlig lågriskprofil. Swedbank bidrar med att vara en del av den finansiella infrastrukturen som är nyckeln till ett välfungerande samhälle. Genom noggrann hantering av de hållbarhetsrelaterade riskerna och möjligheterna i vår verksamhet kommer vi tillsammans att bygga en bättre framtid genom våra kunder. Vi integrerar etiska, sociala, miljömässiga risker och ekonomiska överväganden i alla affärsbeslut, i vår verksamhet och affärsutveckling. Hållbarhet integreras genom fyra huvudperspektiv:

  • Finansiell hållbarhet: främja en sund och hållbar ekonomi genom att stärka bankens och våra kunders långsiktiga konkurrenskraft.
  • Social hållbarhet: bidra till samhällets utveckling genom alla våra verksamheter genom att aktivt främja mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden, mångfald och jämställdhet.
  • Miljömässig hållbarhet: bidra till en hållbar användning av jordens ändliga resurser och lägre utsläpp av växthusgaser genom alla våra verksamheter.
  • Etisk hållbarhet: tillämpa Swedbanks uppförandekod, värderingar och kultur som utgångspunkt i beslutsfattandet och hur vi uppför oss.