Anti-Money Laundering (AML) och Counter Terrorist Financing (CTF) är prioriterade områden i Swedbank koncernen. Finansiella institutioner har en skyldighet att kunna identifiera och förstå riskerna med penningtvätt och terroristfinansiering för att kunna vidta förebyggande åtgärder.

Eftersom kriminella kan använda finansiella tjänster för att tvätta intäkterna från sin brottsliga verksamhet, och även finansiera densamma, är det viktigt med rätt process för att känna igen kunderna, ”Känn din kund”,(KYC. Kunskapen om kunden utgör en grund för att förstå kundernas normala transaktionsmönster. Dessutom är vi som bank skyldiga att upptäcka ovanliga och misstänkta aktiviteter samt att kontrollera om en specifik kund finns med på olika listor om sanktioner.

Mot bakgrund av vår föränderliga miljö är det mycket viktigt att finansinstituten kontinuerligt utvärderar befintliga policyer, rutiner och utbildningar för medarbetarna, att de ärrelevanta och  tillräckligt starka, och uppdaterar dem vid behov.

Penningtvätt och terrorism skadar inte bara samhället utan kan också skada finanssektorns stabilitet och rykte. Det ligger i finansbranschens och samhällets intresse att finansinstituten vidtar alla tillämpliga åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att säkerställa en effektiv etablering och genomförande av en företagskultur som motverkar penningtvätt och finansiering av terrorism har Swedbank bland annat följande förfaranden:

  • Swedbank har antagit en policy för att förebygga penningtvätt och motverka terroristfinansiering som kräver att alla delar av Swedbank-koncernen utvecklar och genomför effektiva program för att följa gällande lagar.
  • Kundkännedom, Customer due diligence (CDD), består bland annat av att identifiera kunden och verifiera kundens identitet på grundval av dokument, data eller information som erhållits från tillförlitliga och oberoende källor och, i förekommande fall, den faktiska ägaren, förstå ägandet och strukturen för kontroll hos våra kunder, få information om affärsrelationens syfte och avsedda karaktär och kontinuerlig uppföljning av affärsrelationerna för att verifiera kundens identitet, även i relation till affärsrelationer som inte är ansikte mot ansikte, på grundval av dokument.
  • Koncernen utför granskning av kundbasen på daglig basis  mot finansiella sanktioner och PEP-listor. Samtliga internationella betalningar screenas också i realtid när det gäller ekonomiska sanktioner.

  • För att inleda eller fortsätta en affärsförbindelse med en PEP eller andra relevanta högriskkunder krävs godkännande från behörig beslutsfattare. 

Swedbank är också medlem i SWIFTs Know Your Customer Registry (KYC-registret). För frågor vänligen kontakta kyc.inquiries@swedbank.com