Jämställdhets- och mångfaldsmål 2017–2020:

  • Eliminera osakliga löneskillnader 
  • Uppnå jämställd könsfördelning på alla nivåer i banken, nu med fokus på efterträdare till högsta chefsskiktet såsom specialister, mellanchefer och seniora medarbetare
  • Öka mångfalden i stort, med fokus på medarbetare med utländsk bakgrund

Medarbetares engagemang mål 2020:

  • Öka medarbetarnas engagemang och öka rekommendationsindex genom att uppnå 33 eller högre*

*Rekommendationsindex är benägenheten att rekommendera Swedbank som arbetsgivare externt.

Hållbara medarbetare mål 2020:

  • Total sjukfrånvaro < 2,8 % 
  • Hållbara medarbetare index > 85 
  • Nolltolerans mot kränkande särbehandling