Hoppa till textinnehållet

Social rapportering

Detta är ett urval av Swedbanks data för social hållbarhet. För fullständig resultatrapportering, ladda ner Faktabok Hållbarhet 2019, engelska (xls)

Internutbildning¹ 2019 2018 2017
Antal utbildningstimmar 556 983 465 165 449 083
Utbildningstimmar per heltidsanställd (medeltal FTE)2 37 32 31
 Genomförda utbildningar: Etik (antal)3   3 693 3 073  
Genomförda utbildningar i hållbarhet (antal) 15 896 2 837  
Genomförda utbildningar: Motverka penning- tvätt och finansiering av terrorism (antal)   15 976 23 292  
Antal rådgivare med Swedsec licens4 4 023 4 035 4 062
Antal anställda som genomförde den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU)4 5 743   6 143 3 971

1)  Styrelsen genomgick under 2015 en utbildning som berörde etik- och insiderregler och 2019 utbildning  i ny säkerhetsskyddslag och informations- och cybersäkerhet.
2)  Antalet utbildningstimmar mäter endast hur stor del av kompetenshöjande insatser som sker via traditionell utbildning (e-utbildning och klassrumsutbildning). Tabellen inkluderar även Sparbanker.

3) Innehåller ett avsnitt om bankens anti-korruptions policy och rutiner. 4) Avser Sverige.

 

¹ Antal utbildningstimmar mäter endast hur stor del av kompetenshöjande insatser som sker via traditionell utbildning (e-utbildning och klassrumsutbildning). Tabellen inkluderar även Sparbanker.

 

Medarbetarundersökningar, index 2019 2018 2017
Hållbara medarbetarindex¹ 78    
Engagemangsindex 81 78  
Rekommendationsindex Utfall/Jämförelse² 33 24 21

Ledarskapsindex

 

85   86

¹Under 2018 har Swedbank reviderat medarbetarundersökningen vilket medför att inga jämförbara data finns.
² Benägenhet att rekommendera Swedbank som arbetsgivare externt. Beräknas på en skala 0–10 där andelen negativa svar (0–6) dras från andelen positiva svar (9–10).

Jämställdhet och mångfald 2019 2018 2017
Andel av personalomsättning uppdelat på kön (%)      
    män 10,4 11,8 11,4
    kvinnor 9,3 9,8 10,0
Löneskillnad kvinnor jämfört med män,
chefspositioner¹ per land (%)²
-31 -32 -33
Löneskillnad kvinnor jämfört med män,
specialister per land (%)²
-32 -34 -37
Medarbetare med utländsk bakgrund (%) - - 16

¹ Innefattar samtliga chefspositioner. Personalansvar är den gemensamma nämnaren för denna kategori.
² I tabellen tas ej hänsyn till vare sig yrkesområde eller chefsnivå. En förklaring till skillnaderna kan vara att det fortfarande är män i större omfattning som innehar chefspositioner på en högre nivå med tillhörande högre löner.

Hållbara medarbetare 2019 2018 2017
Sjukfrånvaro Sverige 3,8 3,7 3,6
Sjukfrånvaro Estland 1,8 1,5 1,5
Sjukfrånvaro Lettland 2,8 2,5 2,3
Sjukfrånvaro Litauen 1,7 1,8 1,6
Sjukfrånvaro koncernen 3,0 2,9 2,8
Långtidsfriska medarbetare (%)¹ 71 69 71

¹ Avser den svenska verksamheten. Långtidsfriska avser medarbetare med en maximal sjukfrånvaro om fem dagar under en rullande 12-månadersperiod.

Arbetstagar-/Arbetsgivarrelationer Enhet 2019 2018 2017
Andel av medarbetare med kollektivavtal eller lokala överenskommelser eller som omfattas av arbetsrätten – Sverige % 100 100 100
Andel av medarbetare som omfattas av oberoende fackförbund eller kollektivavtal² % 69 69 69

¹ Medlemmarna i Group Executive Committee omfattas inte av kollektivavtal (med undantag för semesterbestämmelserna) och Lagen om anställningsskydd.
² 100 procent i Sverige och i Litauen.