Hoppa till textinnehållet

Social rapportering

Internutbildning¹ 2018 2017 2016
Antal utbildningstimmar 465 165 449 083
362 349
Utbildningstimmar per heltidsanställd (medeltal FTE) 32 31
24
Genomförda utbildningar i Miljö och hållbarhet, Uppförandekod och Antipenningtvätt (antal) 3 456 12 204
9 299
Genomförda utbildningar i Hållbar Bankverksamhet och Penningtvätt och finansiering av terrorism (antal) 25 743 3 158
5 266

¹ Antal utbildningstimmar mäter endast hur stor del av kompetenshöjande insatser som sker via traditionell utbildning (e-utbildning och klassrumsutbildning). Tabellen inkluderar även Sparbanker.

Medarbetarundersökningar, index 2018 2017 2016
Medarbetarskapsindex Utfall/Jämförelse¹ - 84 82
Rekommendationsindex Utfall/Jämförelse² 24 21 15
Ledarskapsindex, Utfall/Jämförelse¹ - 86 85

¹Under 2018 har Swedbank reviderat medarbetarundersökningen vilket medför att inga jämförbara data finns.

² Benägenhet att rekommendera Swedbank som arbetsgivare externt. Beräknas på en skala 0–10 där andelen negativa svar (0–6) dras från andelen positiva svar (9–10).

Jämställdhet och mångfald 2018 2017 2016
Andel av personalomsättning uppdelat på kön (%)      
    män 10,8 11,4 9,1
    kvinnor 9,2 10,0 9,2
Löneskillnad kvinnor jämfört med män,
chefspositioner¹ per land (%)²
-32 -33 -35
Löneskillnad kvinnor jämfört med män,
specialister per land (%)²
-34 -37 -38
Medarbetare med utländsk bakgrund (%) - 16 15

¹ Innefattar samtliga chefspositioner. Personalansvar är den gemensamma nämnaren för denna kategori.
² I tabellen tas ej hänsyn till vare sig yrkesområde eller chefsnivå. En förklaring till skillnaderna kan vara att det fortfarande är män i större omfattning som innehar chefspositioner på en högre nivå med tillhörande högre löner.

Hållbara medarbetare 2018 2017 2016
Sjukfrånvaro Sverige 3,7 3,6 3,6
Sjukfrånvaro Estland 1,5 1,5 1,1
Sjukfrånvaro Lettland 2,5 2,3 2,2
Sjukfrånvaro Litauen 1,8 1,6 1,8
Långtidsfriska medarbetare (%)¹ 69 71 71

¹ Avser den svenska verksamheten. Långtidsfriska avser medarbetare med en maximal sjukfrånvaro om fem dagar under en rullande 12-månadersperiod.

Arbetstagar-/Arbetsgivarrelationer Enhet 2018 2017 2016
Andel av medarbetare med kollektivavtal eller lokala överenskommelser eller som omfattas av arbetsrätten – Sverige % 100 100 100
Andel av medarbetare som omfattas av oberoende fackförbund eller kollektivavtal² % 69 69 69

¹ Medlemmarna i Group Executive Committee omfattas inte av kollektivavtal (med undantag för semesterbestämmelserna) och Lagen om anställningsskydd.
² 100 procent i Sverige och i Litauen.