För att uppnå detta behöver Swedbank medarbetare med balans mellan arbete och privatliv samt ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Vi försöker därför skapa en arbetsmiljö där alla medvetet hanterar hälsorisker och där alla anställda erbjuds rätt förutsättningar för att bibehålla eller förbättra sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Alla former av trakasserier på jobbet är oacceptabla och vi arbetar för en arbetsmiljö där alla medarbetare kan må och fungera bra.

Arbetsmiljöåtgärder i den svenska verksamheten
Genom förebyggande åtgärder arbetar banken med att minska sjukfrånvaron och öka andelen långtidsfriska medarbetare. I samarbete med friskvården arbetar Swedbank i Sverige aktivt med hälsofrämjande åtgärder.

  • Företrädare för företagens hälso- och sjukvårdspersonal engagerar och inspirerar kollegor samt ger stöd till chefer som ansvarar för en bra arbetsmiljö. De inspirerar och engagerar sina kollegor att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande, vilket minskar risken för sjukdomar. Målet är att ha konkreta hälsoplaner med fokus på energi och återhämtning genom hälsofrämjande aktiviteter.
  • För att förebygga sjukfrånvaro och sjukskrivningar har banken gemensamma och strukturerade arbetssätt för cheferna att kunna fånga upp tidiga signaler på ohälsa bland medarbetarna.
  • Bankens chefer är utbildade i frågor om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
  • Medarbetarnas långtidssjukfrånvaro mäts och följs noga upp. Fokus ligger dock på dem som ofta är sjukskrivna en kortare tid.
  • Den centrala hälso- och arbetsmiljönämnden (C-HWEC) träffas kvartalsvis och arbetar för att främja en hälsosam arbetsmiljö samt att systematiskt undersöka risker, vidta åtgärder och följa upp dessa på lokal och central nivå.