Det ger oss möjlighet att arbeta strukturerat för att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan, både den som genereras indirekt via våra finansieringar, investeringar, betalningar och inköp samt den som genereras direkt via vår interna verksamhet. Det är vårt ansvar att efter bästa förmåga minimera och redovisa den påverkan vi har på miljön.

Direkt miljöpåverkan

Vi har mer än halverat de växthusgasutsläpp som vår interna verksamhet direkt ger upphov till sedan 2010. Vårt koncernövergripande reduktionsmål för 2018 är att uppnå utsläppsreduceringar med minst 60 procent utifrån 2010-års totala utsläpp. Till stor del genereras utsläppen av elförbrukning och uppvärmning av våra kontorslokaler samt våra affärsresor. Den interna fastighetsavdelningen på Swedbank verkar för såväl energieffektiva som yteffektiva lokaler och arbetar kontinuerligt med att påverka fastighetsägaren att vidta energieffektiviserande åtgärder i de fastigheter där vi har verksamhet. I Estland är energiproduktionen mer koldioxidintensiv jämfört med de övriga länderna inom vår hemmamarknad och vi har under 2017 därför strävat efter att kraftigt öka andelen inköpt energi som är förnyelsebart producerad. Det har resulterat i att vi har minskat våra utsläpp i Estland med 8 351 ton vilket motsvarar 28 % av våra totala utsläpp. Utöver det har vi genomfört en energikartläggning i syfte att identifiera potentiella energibesparingar för vår verksamhet i Sverige under 2017.

Swedbank har under året även byggt en solcellspark på Selaön i Mälaren. Parken beräknas förse cirka elva av bankens lokalkontor med grön el, vilket i sin tur motsvarar 3,5 procent av bankens totala förbrukning. Under de senaste åren har Swedbank arbetat med att se över våra mötesformer i syfte att öka andelen möten via digitala plattformar. Vi tror att det ger positiva återkopplingseffekter genom att det frigörs mer tid och resurser för våra medarbetare och såväl restid som affärsresornas miljöbelastning minskar.