Swedbank har omkring 14 000 leverantörer och en årlig inköpskostnad som uppgår till 8 miljarder kronor. Den centrala inköpsprocessen reglerar att avrapporterade inköp över 50 000 EUR, aggregerat på årsbasis, hanteras med stöd av bankens centrala inköpsenhet. Under året har inköpsenheten etablerat ett nytt arbetssätt vid upphandling av tjänster och produkter vilket möjliggör en mer enhetlig och tydlig styrning kring den hållbarhetsbedömning och de hållbarhetskrav som Swedbank ställer för att ingå avtal med en leverantör.

Vid de upphandlingar som bankens centrala inköpsenhet hanterar är Swedbanks uppförandekod en del av ett bindande avtal och ska undertecknas av samtliga leverantörer. Koden reglerar viktiga områden inom ramen för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, affärsetiska aspekter och miljö. Dessutom inkluderas särskilda hållbarhetsfrågor direkt i den specifika upphandlingen, såsom relevanta certifieringar och processbeskrivningar.

För nya leverantörer utförs även riskklassificering utifrån bransch- och landspecifika hållbarhetsrisker med stöd av Swedbanks sektorriktlinjer. De leverantörer där hållbarhetsrisker har identifierats som höga genomförs en självskattning av hur väl de följer Swedbanks leverantörskrav i uppförandekoden. Vid särskilda behov görs leverantörsbesök på plats, s.k. look-arounds och om nödvändigt utformas en förändringsplan tillsammans med leverantören som sedan följs upp. Vid oklarheter kan fallet även eskaleras till Swedbanks Business Ethics Committee för rekommendation och vägledning.

Befintliga leverantörer följs också upp främst via löpande dialoger och revisioner. För ingångna avtal gör vi fysiska leverantörsbesök av våra leverantörsrelationer för att följa upp hur överenskomna åtaganden efterföljs. Under 2016 har inköpsenheten utfört 30 leverantörsbesök.

Eftersom Swedbanks affärsområden äger alla leverantörsavtal och kravspecifikationer lokalt kan avtal i vissa fall ingås utan att den centrala inköpsenheten involveras. Om en leverantör har valts utan stöd av inköpsenheten kan leverantören inte utvärderas enligt våra kriterier för hållbarhet. I dessa fall är det viktigt att vi försäkrar oss om att leverantören uppfyller dessa genom att till exempel signera vår uppförandekod.