En viktig del inom sparande är vår kapitalförvaltning. Vårt fondbolag Swedbank Roburs huvudstrategi som ansvarstagande kapitalförvaltare är att genom dialog och aktivt ägande påverka bolagen att utveckla arbetet med hållbarhet och ansvarsfull bolagsstyrning. Vi för dialog med bolagen och har löpande kontakt med styrelse och ledning i bolag där fonderna är stora ägare. Fondbolaget deltar i valberedningar, röstar på bolagsstämmor och samarbetar med andra aktörer. En viktig målsättning med Swedbank Roburs ägararbete är väl sammansatta bolagsstyrelser avseende kompetens, erfarenhet och mångfald, inklusive jämn könsfördelning, samt en balans mellan beroende och oberoende ledamöter.

Att integrera hållbarhet i fondbolagets samtliga investeringsprocesser har varit centralt under året. Workshops om kritiska hållbarhetsfrågor har gett ökad kunskap och projekt har startats som ska utveckla nya metoder för analys. Genom att vara en långsiktig och aktiv ägare har vi möjlighet att påverka bolag att utveckla sig inom bolagsstyrning, affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Under året har vi bland annat prioriterat dialog med speloperatörer, bolag i utvinnande branscher och inom palmoljesektorn. Swedbank Robur investerar inte i bolag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Vi exkluderar bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av omsättningen. Våra hållbarhetsfonder förvaltas med särskilda kriterier inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Dessa fonder utesluter även bolag som producerar fossila bränslen; kol, olja och gas. En av hållbarhetsfonderna, Humanfond, är ideell. Fonden ger spararna möjlighet att donera två procent av fondvärdet per år till en valfri ansluten ideell organisation.
Swedbank Robur har redovisat klimatavtryck för alla aktie- och blandfonder två gånger per år sedan december 2014. Koldioxidavtrycket visar hur mycket koldioxid bolagen i en fond släpper ut i relation till intäkterna, det vill säga hur koldioxideffektiva de är.

Utöver fonder erbjuder Swedbank sparande i form av aktieindexobligationer med eller utan kapitalskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader, så kallade SPAX och Aktiebevis. Vissa av dessa omfattas av särskilda etikkrav. Här väljs bolag bort som till exempel kan associeras med bristande respekt för mänskliga rättigheter eller dåliga arbetsförhållanden. Vissa index väljs speciellt eftersom de utesluter kol- och oljeproduktion. Placeringarna kan fokuseras till bolag som drar nytta av framtida investeringar för att lösa omfattande globala utmaningar.