Processen
När en transaktion i Swedbank omfattas av Ekvatorprinciperna ska en niostegsprocess följas.

1) Medlemmar från affärsområdena, hållbarhets- och riskenheten utses för ett internt Equator Principles Reviewing Team, EPRT (Ekvatorprincipernas granskningsteam). Teamet avgör om projektet faller inom ramen för principerna.

2) EPRT kategoriserar det underliggande projektet A, B eller C. Denna kategorisering avser ett spektrum av potentiella miljömässiga och sociala risker och påverkan, från betydande (kategori A), begränsad (kategori B), till minimal eller ingen risk (kategori C).

3) För alla kategori A- och kategori B-projekt granskar EPRT om kunden har genomfört en utvärderingsprocess av det föreslagna projektet, för att hantera relevanta miljömässiga och sociala risker och påverkan. I dokumentationen för utvärderingen ska åtgärder föreslås för att minimera, mildra och kompensera negativ påverkan på ett sätt som är relevant och lämpligt för det föreslagna projektets art och omfattning.

4) Det fjärde steget är att EPRT ska granska projektets överensstämmelse med sociala och miljömässiga standarder. Bedömningsstandarderna bestäms utifrån var projektet är beläget, om det är i ett så kallat Designated Country enligt EP eller inte, varvid ett designerat (i förväg utsett) land refererar till de länder som anses ha robusta sociala och miljömässiga styrelseformer, lagstiftning och institutionell kapacitet utformad för att skydda sina medborgare och den naturliga miljön. För ett icke designerat land utvärderar EPRT projektets efterlevnad av följande internationella sociala- och miljömässiga standarder, till exempel IFC Performance Standards och World Bank EHS Guidelines, som närmare beskrivs i EP. För projekt belägna i designerade länder utvärderar EPRT efterlevnaden av nationella lagar och förordningar.

5) För alla kategori A- och kategori B-projekt bedömer EPRT om kunden har utarbetat, utvecklat eller underhållit en miljömässig och social konsekvensanalys, ett system och / eller en plan. Dessutom bedömer EPRT också att projektets intressentdialoger och dess klagomålsmekanismer överensstämmer med principerna.

6) För alla kategori A- och B-projekt granskar EPRT huruvida en oberoende social- eller miljöspecialist självständigt har bedömt projektets efterlevnad av Ekvatorprinciperna.

7) I enlighet med den normala kreditprocessen beslutar kreditkommittén om en kreditgräns kan beviljas eller inte, varvid Ekvatorprincipernas bedömning ska vara en del av den dokumenterade analysen. Kreditbeslutet ska innehålla villkor för efterlevnaden av Ekvatorprinciperna. Kunden ska följa principerna för att få finansiering.

8) För alla kategori A och B-projekt bedömer EPRT att en oberoende övervakning av projektet utförs av kunden.

9) För alla projekt rapporterar och redovisar Swedbank detaljer om transaktioner som omfattas av Ekvatorprinciperna.