Hoppa till textinnehållet

Uppförandekod och affärsetik

Swedbanks ambition är att redovisa god efterlevnad gällande integritet, styrning och affärspraxis samt att vara öppen i rapporteringen till alla intressenter.

Swedbanks uppförandekod fungerar som ett ramverk för att klargöra både de riktlinjer som den anställde måste följa såväl som de förväntningar banken har på honom eller henne när det gäller varje individs personliga omdöme och ansvar. Det är en integrerad del av Swedbankkoncernens ramverk som omfattar Swedbanks styrningsstruktur och innehåller det koncernövergripande interna regelverket. Uppförandekoden antas av styrelsen. VD äger koncernens ramverk och alla medarbetare förväntas följa detta ramverk.

 

Alla nyanställda får uppförandekoden som en del i välkomsthälsningen från HR-enheten. Under 2020 kommer alla anställda att genomföra den obligatoriska e-utbildningen, Swedbank Knowledge Update, som inkluderar etik. Uppförandekoden är också tillgänglig för alla på intranätet.

 

Revisioner gällande efterlevnaden genomförs på vissa områden som omfattas av uppförandekoden, till exempel en årlig granskning och rapportering av intressekonflikter för ledningsmedlemmar och innehavare av nyckelpositioner.

 

Dessutom har Swedbank ett utbrett internt kontrollsystem som täcker hela koncernen, till exempel ett direktiv om hantering av arbetsrättsliga åtgärder i samband med överträdelser av arbetsrättslig lagstiftning, checklistor för interna utredningar när det gäller överträdelser av anställda, arbetsgrupper och hållbarhetskommittéer som samt lokala HR-grupper. Chefen ansvarar också för att rapportera händelsen i en intern plattform för risk och efterlevnad.

 

 

Process för interna bedrägeriundersökningar

Swedbank har en tydlig femstegsprocess för hur banken fortsätter när en anmälan görs om överträdelse eller brott mot uppförandekoden i den svenska verksamheten. Processägaren är Human Resources (HR). Men andra affärsenheter är också involverade som Compliance, Group Security Investigation och Kundklagomål.

1) En incident inträffar - en första kontaktpunkt med den lokala HR-enheten görs.

2) En undersökningsenhet är involverad för att säkerställa att beslut fattas om hur man ska hantera händelsen och andra enheter som Compliance eller Risk medverkar om det är relevant.

3) Intervjuer med medarbetaren samordnas av utsedda utredare och fackföreningar informeras där det är relevant.

4) Den utsedda utredaren lägger fram förslag till beslut om arbetsrättsliga åtgärder och chefen tillsammans med chefens chef (så kallad farfarsprincip) beslutar om arbetslagstiftningen.

5) Chefen verkställer beslutet och det utsedda utredningsregistret och arkiverar händelsen.

 

Rapportering om överträdelser och affärsetisk verksamhet

Öppenhet är viktigt för Swedbank. Vi övervakar och rapporterar regelbundet om överträdelser samt viktiga åtgärder för att förbättra vårt arbete inom affärsetik i banken.

 

Utbildning

Swedbank erbjuder en omfattande kompetensutveckling genom internutbildning. Obligatoriska utbildningar tillämpas för alla anställda inom affärsetik, hållbarhet, motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internutbildning inom etik och hållbarhet, antal 2019 2018
Etik 3 693 3 070
Hållbarhet 15 896 2 837*
Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism  15 976 23 292
Totalt 35 565 29 199
* En ny utbildning lanserades 2019

Visselblåsning

Swedbank har inrättat ett internt larmsystem för rapportering av eventuella eller faktiska oegentligheter för att säkerställa att det finns oberoende och autonoma kanaler som möjliggör visselblåsning på ett öppet eller anonymt sätt utanför de vanliga rapporteringslinjerna. Rapportering om interna oegentligheter kan göras av anställda, kunder, aktieägare, investerare eller andra affärspartners. Alla interna larm hanteras med omsorg och integritet och processen säkerställer att personen som larmar internt skyddas från negativa effekter, t.ex. vedergällning, diskriminering eller andra typer av orättvis behandling. Hanteringen av interna larm, inklusive antalet interna larm rapporterade per ärende och status rapporteras kvartalsvis till styrelsen och verkställande direktören.

Visselblåsning, ärenden, per område 2019 2018

Mobbning

3 8

Ledarskap

8 15
Uppförandekod 6  

Regulatoriska avvikelser

3 34*

Övrigt

10 1

Totalt

30 58
* Av dessa 34 ärenden avsåg 24 samma fråga. 

Mänskliga rättigheter

Swedbank agerar med stor noggrannhet för att undvika att kränka andras rättigheter när vi gör affärer och i vår verksamhet, men vi erkänner också att trots samordnade ansträngningar kan missbruk förekomma. Om vår verksamhet innebär en direkt kränkning av mänskliga rättigheter, ska vi vidta åtgärder för att rätta till situationen med hänsyn till intressen för dem vars rättigheter kränks. Vi förväntar oss detsamma av de företag vi investerar i och finansierar, och av de leverantörer och konsulter anlitade av Swedbank.
 

 

Swedbanks Etikkommitté

Swedbanks affärsetiska kommitté behandlar frågor där miljö, mänskliga rättigheter, socialt ansvar, affärsetik eller korruption är en avgörande faktor i affärsbeslut. Kommitténs roll är att vägleda hela organisationen för att minimera hållbarhetsrisker och eventuella negativa effekter för banken.

Ärenden som eskalerats till Swedbanks Etikkommitté, antal 2019 2018 2017
Kundrelaterade ärenden 8    
Policy- och styrningsrelaterade ärende  2    
Totalt 10 13* 
11 
Ärenden som hanterats av kommittén under 2018 innefattade etiska dilemman, t ex försvarsmaterial, bankens deltagande i olika finansieringsstrukturer, kryptovalutor, cannabis och spel.