Hoppa till textinnehållet

Ansvarsfulla affärer

Man standing in linen shop - small business.

Bankens största påverkan sker genom relationen till våra kunder och affärspartners. Därför koncentrerar vi vårt hållbarhetsarbete till de områden som vi identifierat som mest väsentliga.

Hållbart sparande

En stor del av vårt erbjudande inom sparande är fondförvaltning. Här ingår att bedöma företags värde idag och i framtiden. Vi ser hållbarhetsrisker som finansiella risker och därför är bedömningen av dessa en viktig del av samtliga steg i den långsiktiga finansiella analysen.

Hållbar kreditgivning

Långsiktigt sund kreditgivning är kärnan i vår verksamhet. Inför varje större kreditbeslut till en företagskund gör vi en riskbedömning kring ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Där ingår mänskliga rättigheter, korruption, miljö och klimat.

Hållbara betalningar

För att säkerställa att Swedbank följer gällande lagar och regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism har vi processer, interna regelverk och stödfunktioner på plats.

Hållbara inköp

Hållbarhet är integrerad i upphandlingsprocessen i avtal, riskbedömningar
och övervakning för alla rapporterade inköp som överstiger 50 000 euro.

Miljö och klimat

Vi är övertygade om att integreringen av ekologiska, sociala och finansiella hållbarhetsaspekter skapar ett ökat mervärde för dig som kund och är en förutsättning för långsiktig finansiell lönsamhet.

Dangling summer legs.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhets- och finansiella risker kan sällan separeras. Som bank har vi en viktig roll att spela genom att ta hänsyn till hållbarhetsrisker i våra finansierings- och investeringsbeslut.