Hoppa till textinnehållet

2019-03-26 16:35

Valberedningen i Swedbank föreslår att styrelsen förstärks

Med anledning av den senaste tidens rapportering om misstänkt penningtvätt avser valberedningen att under våren arbeta med att ytterligare förstärka Swedbanks styrelse i syfte att höja förtroendet för banken. Som en del av detta föreslår valberedningen nu nyval av Kerstin Hermansson som styrelseledamot, i tillägg till det tidigare förslaget, som offentliggjordes den 12 februari 2019.

Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank utökas från nio till tio personer. Kerstin Hermansson kommer att bidra i styrelsearbetet med sin kompetens i frågor som rör regelefterlevnad och värdepappersfrågor. Kerstin Hermansson är tidigare VD i Svenska Fondhandlareföreningen, och har som expert deltagit i flera utredningar på uppdrag av regeringen när det gäller regelverket för värdepappersmarknaden. Hon har nära bevakat regelutvecklingen i EU under de senaste tio åren med fokus på värdepappersmarknaden. Hon har också varit aktiv inom European Banking Federation och ESMAs (Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten) Securities and Markets Stakeholder Group, samt är styrelseledamot i SwedSec Licensiering AB och Sjunde AP-fonden. Hon har en juristexamen från Lunds Universitet.

Det innebär att styrelsen kommer att bestå av Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Magnus Uggla, Anna Mossberg samt Kerstin Hermansson. Till ordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbank håller årsstämma den 28 mars 2019 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning Kerstin Hermansson är att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 70 557 51 29
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn +46 70 144 89 66